تصویربرداری هوایی «هلی شات»

هلی شات چیست

به مجموعه نماهای هوایی با اسم بین المللی هلی شات : به نمایه های تصویری که از ارتفاع گرفته میشود اطلاق می گردد.

یعنی بسته به نیاز کاربر یا کارفرما از سطح تا ارتفاع مورد نیاز یا فقط ،در عکس یا فیلم موردنظر گرفته می شود که نوع کار می تواند عکس برداری هوایی یا شات های «برداشت ها» هوایی شامل فیلم برداری و تصویربرداری هوایی باشد .